ΥΠΕΡΤΑΣΗ ΚΑ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΠΙΕΣΗΣ

ΥΠΕΡΤΑΣΗ ΚΑ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΠΙΕΣΗΣ

Οι μετρήσεις της αρτηριακής πίεσης στο σπίτι προσφέρουν πολύ χρήσιμες συμπληρωματικές πληροφορίες στον ιατρό. Ασθενείς με αρτηριακή υπέρταση που λαμβάνουν φαρμακευτική αγωγή πρέπει να εκπαιδευτούν να μετρούν με ορθό τρόπο την αρτηριακή τους πίεση με εγκεκριμένα πιεσόμετρα στο χώρο τους ώστε να ελέγχεται η αποτελεσματικότητα της θεραπείας και οι πιθανές ανεπιθύμητες ενέργεις λόγω υπότασης.

Καρδιοπάθειες

Μιχαλακέας Χρήστος
2020-06-23T17:49:14+03:00

Καρδιοπάθειες

Οι μετρήσεις της αρτηριακής πίεσης στο σπίτι προσφέρουν πολύ χρήσιμες συμπληρωματικές πληροφορίες στον ιατρό. Ασθενείς με αρτηριακή υπέρταση που λαμβάνουν φαρμακευτική αγωγή πρέπει να εκπαιδευτούν να μετρούν με ορθό τρόπο την αρτηριακή τους πίεση με εγκεκριμένα πιεσόμετρα στο χώρο τους ώστε να ελέγχεται η αποτελεσματικότητα της θεραπείας και οι πιθανές ανεπιθύμητες ενέργεις λόγω υπότασης.